REGULAMIN SKLEPU

§1

Definicje

Następujące pojęcia, użyte w treści Regulaminu mają znaczenie jak określono poniżej:

Perfect Blue – Perfect Blue Dawid Jaczewski, Wałbrzyska 11/252A, 02-739 Warszawa. NIP: 5213458079, NIP UE: PL5213458079. REGON:146567943.

Kontakt:

 • telefon: 730 000 370, 533 111 700

 • email: sklep@perfectblue.pl

 • formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: perfectblue.pl/kontakt

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Perfect Blue dostępny pod domeną www.perfectblue.pl za pośrednictwem którego Perfect Blue prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży Produktów i Treści cyfrowych;

Regulamin – niniejszy regulamin

Dzień roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca Konto w Sklepie, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowana i posiadająca konto w Sklepie, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;

Konsument -Użytkownik będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);

Konto – spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług sklepu internetowego;

Klucz zabezpieczający (kod) – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych przypisany do Treści cyfrowej, niezbędny do jej użytkowania, do której Użytkownik uzyskuje dostęp na pomocą platform administrowanych przed podmioty zewnętrzne takie jak np. Steam, Gog.com, Orgin. Klucz zabezpieczający (KOD) stanowi oryginalne opakowanie w rozumieniu art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, pozycja 827) zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”;

Produkt – przedmioty materialne, które są sprzedawane w Sklepie takie jak przykładowo: programy komputerowe, e-booki, audiobooki, akcesoria komputerowe i elektroniczne;

Treść Cyfrowa –dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, nieutrwalone na nośniku materialnym, sprzedawane w Sklepie;

Karta Produktu – strona internetowa w ramach Sklepu, na której dostępny jest szczegółowy opis Produktu i Treści cyfrowej w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Produktów lub Treści Cyfrowych, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach;

Newsletter – w ramach tej usługi Osoba może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Osobę adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newslettera link „Zrezygnuj z newslettera”;

Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, lokalizacja, pliki cookies oraz numer telefonu;

Rozporządenie – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2

Zapisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji zamówień oraz dostawy Produktów i Treści cyfrowych, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży Produktu lub Treści cyfrowych pomiędzy Użytkownikiem a Perfect Blue.

 3. Właścicielem oraz administratorem Sklepu jest Perfect Blue.

 4. W celu skorzystania ze Sklepu Użytkownik musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką Stron internetowych, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

 5. Korzystanie przez Użytkownika z Produktów i Treści Cyfrowych może wymagać dostępu do sieci Internet.

 6. Perfect Blue nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, w tym przerwy lub błędy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, zaplanowanymi działaniami związanymi z bieżącą konserwacją Sklepu, awariami serwerów, niedozwolonymi działaniami osób trzecich, przyczynami leżącymi po stronie zewnętrznych dostawców lub przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika. Perfect Blue dokłada wszelkich starań, aby Sklep funkcjonował w prawidłowy sposób.

 7. Użytkownicy mogą porozumiewać się z Perfect Blue poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: perfectblue.pl/kontakt, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sklep@perfectblue.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonów: 730 000 370 oraz 533 111 700. Koszty korzystania przez użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Użytkownik korzysta.

 8. Perfect Blue dostarcza Produkty i Treści cyfrowe na obszarze Rzeczypospolitej Polski.

 9. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Perfect Blue i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.

§3

Rejestracja w Sklepie

 1. W celu zakupu towaru w Sklepie Użytkownik obowiązany jest założyć Konto w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.

 3. Rejestracja w Sklepie możliwa jest możliwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego

 4. W celu dokonania rejestracji przy wykorzystaniu formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz hasła, zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Użytkownika.

 5. W wyniku Rejestracji Użytkownika zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Użytkownik może dokonywać zakupu Produktów i Treści Cyfrowych oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak przykładowo historia zamówień, dostęp do zbioru zakupionych przez Użytkownika Treści Cyfrowych.

 6. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako login oraz hasła wskazanych przez Użytkownika przy dokonaniu rejestracji.

 7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.

 8. Rejestrując się i zakładając Konto w Sklepie Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z systemu komentarzy dostępnych w wielu miejscach Sklepu

 9. Dokonując rejestracji w Sklepie Użytkownik może korzystać z programu lojalnościowego “Cebuliony”, którego regulamin dostępny jest na stronie internetowej perfectblue.pl/cebuliony. Więcej w §13

 10. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: sklep@perfectblue.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem perfectblue.pl/kontakt. Po otrzymaniu prośby o usunięcie. Konto niezwłocznie zostanie usunięte.

§4

Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do zalogowania się na Konto.

 2. Zamówienie na Produkty i Treści Cyfrowe można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty Produkt lub Treść cyfrową, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Użytkownika lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz wybór przycisku „Kupuję i płacę”.

 3. Zamówienia mogą być składane tylko przez osoby pełnoletnie.

 4. W Sklepie przy każdym Produkcie i Treści Cyfrowej na Karcie produktu zamieszczone są informacje odpowiednio o Produktach lub Treściach Cyfrowych oraz cena Produktu lub Treści cyfrowej.

 5. Ceny Produktów i Treści Cyfrowych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają:

  1. kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia Produktu (koszty te dotyczą jedynie Produktów, Treści cyfrowe przesyłane są nieodpłatnie). Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy.

  2. Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez Perfect Blue w związku z wybranym przez Użytkownika sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio przy polu wyboru tego rodzaju płatności.

 6. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów lub Treści cyfrowych wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnym kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 10 poniżej.

 7. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.

 8. Po zalogowaniu się na konto Użytkownik dokonuje wyboru Produktów lub Treści cyfrowych, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w wirtualnym koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Użytkownik dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie.

 9. W zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy lub płatności Użytkownik zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez Perfect Blue.

 10. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Produkty lub Treści cyfrowe, koszty dostawy, koszty związane z wybranym przez Użytkownika sposobem płatności oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. Następnie Użytkownik, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „potwierdź zakup”

 11. Perfect Blue jest uprawnione do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu lub Treści cyfrowej objętej jednym zamówieniem.

 12. Po złożeniu zamówienia płatnego przy odbiorze nasz pracownik będzie kontaktował się drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu potwierdzenia zamówienia. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną, w opisany w zdaniu pierwszym sposób, potwierdzone w terminie 3 dni od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane.

 13. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia.

 14. Zamówienia z opcją płatności z góry, w przypadku braku płatności, zostaną anulowane w ciągu 3 dni od daty złożenie zamówienia.

 15. Zamówienia na Treści cyfrowe płatne są tylko i wyłącznie z góry, tj. przed dokonaniem dostawy Treści cyfrowej. Treści Cyfrowe udostępniane są Użytkownikowi w zakładce „Twoje produkty elektroniczne” niezwłocznie po otrzymaniu przez Perfect Blue zapłaty za Treści Cyfrowe.

 16. Informacja o dostępności Produktów i Treści cyfrowych widnieje na Karcie produktu na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zamówień przedpremierowych (dotyczących Produktów lub Treści cyfrowych przed ich wprowadzeniem do sprzedaży) podana jest przewidywana data dostępności Produktu. Perfect Blue nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostępności preorderu, wynikającą z opóźnienia w jego wprowadzeniu na rynek. W przypadku obcięcia zadeklarowanej ilości przedpremierowych sztuk przez dystrybutora gry, najpierw realizowane będą zamówienia opłacone (w kolejności składania zamówień), następnie pozostałe (w kolejności składania zamówień). W razie potrzeby pieniądze będą niezwłocznie zwracane.

 17. W przypadku zamówienia przez klienta kilku produktów, w tym produktu przedpremierowego (lub kilku) w jednym zamówieniu, wysyłka nastąpi, gdy wszystkie produkty znajdą się na magazynie.
 18. W przypadku ograniczonej dostępności produktu, Perfect Blue poinformuje Użytkownika o braku Produktu lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku Użytkownik może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją Zamówienia albo, w przypadku braku Produktu lub braku woli po stronie Użytkownika dalszej realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane i Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej opłaty w terminie 14 dni od daty anulowania Zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Użytkownika albo od wysłania Użytkownikowi informacji o anulowaniu Zamówienia przez Perfect Blue.

 19. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności Produktów lub Treści cyfrowych może mieć charakter szacunkowy. Perfect Blue dołoży wszelkich starań, aby Produkty oraz Treści cyfrowe były dostępne na bieżąco.

 20. Perfect Blue nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Użytkownika oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego.

 21. Umowa pomiędzy Perfect Blue a Użytkownikiem zostaje zawarta:

  1. W odniesieniu do Treści cyfrowych oraz Produktów przy wyborze płatności z góry z chwilą otrzymania przez Perfect Blue zapłaty

  2. W odniesieniu do Produktów płatnych przy odbiorze z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika złożonego zamówienia zgodnie z ust. 14 powyżej.

 22. Zamówienia z odbiorem osobistym będą czekały przez 3 dni od momentu powiadomienia o dostępności w sklepie. Po tym czasie zamówienia zostaną anulowane, a towary zwolnione do sprzedaży.
 23. Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej poprzez perfectblue.pl. Zamówienia na ilości większe niż 1 szt danego produktu mogą być anulowane, aby każdy klient miał równą szansą zakupić interesujący go przedmiot.
 24. Faktury i paragony mają datę z dnia realizacji zamówienia. Nie wystawiamy dokumentów z datą wsteczną.
 25. Akceptując podczas zakupu regulamin Perfect Blue (specjalne pole, które trzeba zaznaczyć, aby móc złożyć zamówienie), zgadasz się na dostarczenie faktury vat drogą elektroniczną (na adres email podany w zamówieniu). Jeśli wolisz otrzymać fakturę w formie papierowej dodaj komentarz do zamówienia z prośbą o taką formę dokumentu.
 26. Akceptując (podczas każdego zakupu) regulamin Perfect Blue, zgadasz się na dostawę faktury drogą elektroniczną na adres email podany w zamówieniu. Jeśli wolisz otrzymać fakturę w formie papierowej dodaj komentarz do zamówienia z prośbą o taką formę dokumentu.

§5

Dostawy

 1. W przypadku, gdy jedno zamówienie Użytkownika obejmuje zarówno Produkty jak też Treści Cyfrowe Perfect Blue rozdzieli zamówienie w ten sposób, że osobno dostarczone zostaną Użytkownikowi Produkty a osobno Treści cyfrowe.

 2. Treści cyfrowe są dostarczane poprzez wysłanie ich przez Perfect Blue za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Zamówienia na Treści cyfrowe realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Perfect Blue. Z wyłączeniem zamówienia przedpremierowego na Treści cyfrowe, które dostarczane są po dacie ich wprowadzenia na rynek (premiery). Treści cyfrowe dostarczane są do Użytkowników przez 7 dni w tygodniu.

 3. Złożone zamówienia na Produkty realizowane są od poniedziałku do piątku. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) Perfect Blue przystępuje do realizacji zamówienia po potwierdzeniu go przez Użytkownika, zgodnie z informacją o dostępności Produktu zamieszczoną na Karcie produktu (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Produktu). W przypadku zamówień na Produkty płatnych przed terminem dostawy (z góry) Perfect Blue przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Produktu zamieszczoną na Karcie produktu (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Produktu). Proerdery w każdym przypadku dostarczane są po dacie ich wprowadzenia na rynek (premiery).

 4. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez użytkownika nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Użytkownikiem, który złożył dane zamówienie. Perfect Blue nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktu, wynikające z błędnego podania przez Użytkownika adresu dostawy.

 5. Dostawa Produktów następuje według wyboru Użytkownika, dostępne sposoby dostawy wraz oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Użytkownik, wskazane są w Sklepie w zakładce „Koszty dostawy”.

 6. Od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Produktów, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 21 Dni Roboczych od daty wysłania do Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Perfect Blue. Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek oraz kosztów dostawy zamieszczone są w zakładce „Koszty dostawy”.

 7. Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Produktem. W przypadku Produktów uszkodzonych w transporcie przez firmę kurierską prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowanie Perfect Blue o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@perfectblue.pl. Perfect Blue sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.

 8. W przypadku, gdy Użytkownik odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Produktem, przesyłka zostanie zwrócona do Perfect Blue. W przypadku dokonania płatności przez Użytkownika przed dostarczeniem Produktu zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia zwrotu przesyłki z Produktem do Perfect Blue.

 9. Składając zamówienie na produkt nabywany w formie dystrybucji cyfrowej, Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez Perfect Blue. świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku, na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody przez konsumenta następuje poprzez zapoznanie się przez niego i akceptację treści regulaminu i kliknięcie pola wyboru (checkbox). Perfect Blue zobowiązane jest do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody wraz z kodem aktywacyjnym

 10. Zamówienia z odbiorem osobistym będą czekały przez 3 dni od momentu powiadomienia o dostępności w sklepie. Po tym czasie zamówienia zostaną anulowane, a towary zwolnione do sprzedaży.
 11. Nie realizujemy zamówień poza granice Polski. 
 12. Jeśli w zamówieniu znajduje się produkt, który nie miał jeszcze premiery, to realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do momentu, gdy wszystkie produkty będą na stanie.
 13. Szczegółowe zasady, odnoszące się do Treści Cyfrowych wskazane zostały w § 7 i §8 Regulaminu.

§6

Płatności

 1. Podczas składania zamówienia Użytkownik ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:

  • Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) -tylko w odniesieniu do Produktów,

  • Płatność przelewem lub kartą kredytową,

  • Płatność przy użyciu płatności przelewy24

 2. Perfect Blue może wprowadzić także dodatkowe sposoby płatności w tym w szczególności za pomocą innych płatności elektronicznych niż wyżej wymienione, bonów, voucherów.

 3. Perfect Blue doręcza Użytkownikowi dowód zakupu Produktu (domyślnie wraz w produktem, w paczce) lub Treści cyfrowej (domyślnie paragon będzie czekać w siedzibie, prosimy wybrać opcję faktura vat jeśli chcą Państwo dostać fakturę na maila).

 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, poprzez akceptację Regulaminu.

§7

Postanowienia odrębne dotyczące Treści cyfrowych – Gry

 1. Sklep oferuje gry oraz subskrypcje w postaci Treści cyfrowych do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet (Gry cyfrowe)

 2. Zakupu Gier cyfrowych można dokonać tylko z komputera znajdującego się na terytorium Polski.

 3. Perfect Blue uprzedza, że Gry cyfrowe mogą nie działać poza terytorium Polski. Perfect Blue informuje, iż niektóre cechy Gry cyfrowej (np. język) mogą się różnić w zależności od kraju, na terytorium którego produkt jest użytkowany.

 4. Korzystanie z niektórych Treści cyfrowych wymaga posiadania przez Użytkownika kont na zewnętrznych w stosunku do Sklepu platformach internetowych, takich jak przykładowo: Orgin, Steam, Gog.com. Informacja na ten temat zamieszczana jest każdorazowo na Karcie produktu.

 5. Zamówienia składane na Gry cyfrowe wymagają opłaty z góry, tj. przed dostawą.

 6. Płatności związane z zakupem Gier cyfrowych obsługuje grupa odpowiedzialna za przelewy24: DialCom24 Sp. z o.o.60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł oraz PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

 7. Gry cyfrowe mogą zawierać dodatkowe zabezpieczenie w postaci Klucza zabezpieczającego (KOD). Wszystkie wymagane Klucze zabezpieczające (KOD) zostaną wysłane do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na podane przez niego przy rejestracji konto email

 8. W zakładce „Moje Konto” dostępnej w Koncie Użytkownika istnieje możliwość sprawdzenia listy zakupionych przez Użytkownika Gier cyfrowych, jak również wymaganych Kluczy zabezpieczających (KOD).

 9. Perfect Blue nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zainstalowania zakupionej Gry cyfrowej, w przypadku, kiedy wymagania sprzętowe określone na karcie produktu Gry cyfrowej nie będą spełnione po stronie Użytkownika, jak również w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu Użytkownika.

 10. Perfect Blue nie ponosi odpowiedzialności za działanie oraz dostępność serwisów, których administratorami i właścicielem są podmioty trzecie w stosunku do Perfect Blue, takich jak przykładowo Steam, za pośrednictwem których możliwe jest korzystanie z Gry cyfrowej.

 11. Właścicielowi egzemplarza Gry cyfrowej przysługuje licencja na korzystanie z zakupionej Gry cyfrowej, której zakres został wskazany w treści umowy licencyjnej dostępnej każdorazowo podczas instalacji Gry cyfrowej. Obejmuje ona wyłączenie korzystanie Gry cyfrowej zgodnie z jej przeznaczaniem, na jednej stacji roboczej (komputerze) chyba, że wydawca Gry cyfrowej lub inny podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do Gry cyfrowej przewiduje możliwość dodatkowych instalacji. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.

 12. Zamawiając Gry cyfrowe, Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez Perfect Blue świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsument do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Perfect Blue zobowiązana jest do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku.

§8

Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Perfect Blue objęte są roczną gwarancją sklepu. 

 2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor również udzielił gwarancji, Użytkownik może w odniesieniu do Produktu posiadającego wadę, według swojego wyboru korzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i zwrócić się do Producenta lub Dystrybutora (w tym zakresie możliwe jest skorzystanie z pośrednictwa Perfect Blue) albo korzystając z uprawnień przysługujących mu od Perfect Blue z tytułu niezgodności towaru z umową. W takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

 3. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z rocznej gwarancji udzielanej przez Perfect Blue, będzie zwrócenie kompletnego produktu wraz z oryginalnym opakowaniem (na którym widoczny jest czytelny numer seryjny, jeśli taki wystepuje) i wszystkimi elementami. 

§9

Reklamacje

 1. Perfect Blue zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkty i Treści Cyfrowe bez wad.

 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Produkty lub Treści cyfrowe mają wady, a także jeżeli Produkt lub Treści Cyfrowe bez Nośnika są niezgodne z opisem zamieszczonym na Karcie Produktu w Sklepie.

 3. W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Produktu przez Perfect Blue Użytkownik powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Perfect Blue, na adres Perfect Blue. W odniesieniu do Treści Cyfrowych wystarczające jest przesłanie przez Użytkownika oświadczenia o reklamacji w jeden ze sposobów wskazanych poniżej:

  Użytkownik może zgłosić reklamację w dowolnej formie, w szczególności w jeden z następujących sposobów:

  • Pisemnie na adres Perfect Blue

  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@perfectblue.pl

  • Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: perfectblue.pl/kontakt

 4. Składając reklamację Użytkownik powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Przedmiot lub Treść cyfrową, której reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.

 5. Jeżeli Produkt lub Treść cyfrowa ma wadę lub są niezgodne z opisem zamieszczonym w Sklepie Użytkownik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Perfect Blue niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt lub Treść cyfrową na wolne od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Produkt lub Treść cyfrowa ma wadę Użytkownik może żądać wymiany Produktu lub Treści cyfrowej na wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Perfect Blue usunięcia wady żądać wymiany Produktu lub Treści cyfrowej na wolne od wad albo zamiast wymiany Produktu lub Treści cyfrowej żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu lub Treści cyfrowej do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Perfect Blue.

 6. Jeżeli Konsument złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. powyżej, a Perfect Blue nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Perfect Blue za uzasadnione.

 7. Perfect Blue powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Użytkownika wskazane przy składaniu reklamacji.

 8. W przypadku pomyłki w pakowaniu produktu Perfect Blue prosi o kontakt z Działem Obsługi Klienta, pod adresem mailowym sklep@perfectblue.pl lub pod numerami telefonów: 533 111 700 / 730 000 370.

 9. Perfect Blue informuje o możliwości wystąpienia różnic w wizualizacji prezentowanych produktów, jak również różnić wynikających z osobistych ustawień komputera i monitora użytkownika, które mogą mieć wpływ na prezentację produktu (kolor, proporcje itp.), jednakże pozostających bez wpływu na funkcjonalność i jakość danego Produktu.

 10. Bardzo pomocne przy rozpatrywaniu reklamacji będzie zwrócenie kompletnego produktu wraz z oryginalnym opakowaniem, na którym widoczny jest numer seryjny.

§10

Odstąpienie od umowy (Zwrot)

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:

  • Pisemnie na adres Perfect Blue

  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@perfectblue.pl

  • Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: perfectblue.pl/kontakt

  Przykładowy formularz zwrotu dostępny jest pod adresem: perfectblue.pl/zwroty. Perfect Blue niezwłocznie potwierdzi otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 2. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Perfect Blue zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Perfect Blue. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 3. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Produkt, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu Produktu, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub w formie przekazu pocztowego.

 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Perfect Blue, Perfect Blue nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.
  W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Perfect Blue zamówiony uprzednio Produkt.

 5. Perfect Blue może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Perfect Blue dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 7. W związku z regulacją art. 38 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy w przypadku zakupu produktu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem braku użycia przez konsumenta Klucza zabezpieczającego (kodu) stanowiącego oryginalne opakowanie w rozumieniu przepisów ww. ustawy lub w przypadku braku usunięcia oryginalnego opakowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.

 8. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa). Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.

 9. Prosimy konsumenta o dołączenie, w miarę możliwości, paragonu do paczki. Usprawni to proces reklamacyjny, aczkolwiek nie jest wymagane.

 10. Towar należy dostarczyć na adres: Perfect Blue, Wałbrzyska 11/252A, 02-739 Warszawa, 730 000 370.
 11. Perfect Blue nie przyjmuje zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego).

§11

Dane osobowe, polityka prywatności, cookies

 1. Rejestracja w sklepie internetowym perfectblue.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Perfect Blue w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Perfect Blue świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest Perfect Blue Dawid Jaczewski, Wałbrzyska 11/252A, 02-739 Warszawa. NIP: 5213458079, NIP UE: PL5213458079. REGON:146567943.

 3. W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać e-mail na adres: daneosobowe@perfectblue.pl

 4. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii).

  • nazwa użytkownika,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu,

  • imię

  • nazwisko

  • adres pocztowy

  • lokalizację geograficzną

  • dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta

  • dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),

  • identyfikator urządzenia mobilnego,

  • typ systemu operacyjnego,

  • typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę

  • dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu,

  • historia zakupów i wybierane linki,

  • preferencje i wybory na przykład subskrypcje,

  • preferowany język

  • opublikowane komentarze

  • Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez Perfect Blue to:

 5. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych jeśli użytkownik wyraził na nie zgodę zapisując się do newslettera)
  Perfect Blue zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 6. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: perfectblue.pl/cookies
  Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.

 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres daneosobowe@perfectblue.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 10. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez PerfectBlue w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez Perfect Blue skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez PerfectBlue w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

 11. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

 12. Perfect Blue uprawnione jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

 13. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Perfect Blue świadczy usługę newslettera. Przesyłanie informacji poprzez newsletter może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Osobę zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
  Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
  W ramach usługi newslettera przetwarzane są następujące Dane Osobowe:

  • nazwa użytkownika,

  • adres e-mail,

  W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

 14. Dane podane w formularzach kontaktowych, będą przetwarzane jedynie na potrzeby odpowiedzi na zadane pytanie.
 15. Użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym. Wszystkie informacje jakie zostały zebrane zostaną nieodrwacalnie usunięte. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: daneosobowe@perfectblue.pl

 16. Składając zamówienie i akceptując regulamin na perfectblue.pl, wyrażają Państwo zgodę na przesłanie informacji o swojej transakcji (e-mail, nr zamówienia, data) do serwisu Ceneo.pl w celu wypełnienia ankiety dotyczącej realizacji zamówienia.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Perfect Blue. lub oferty handlowej PerfectBlue, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu. W takim wypadku PerfectBlue poinformuje użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.

 2. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 2 powyżej, Użytkownik nie będzie miał możliwości skorzystania z usług świadczonych przez PerfectBlue za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik w dalszym ciągu będzie miał dostęp do Konta i historii zamówień.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§12

Program lojalnościowy Cebuliony („program lojalnościowy”, „punkty”)

 1. Cebuliony to system dzięki któremu klient może zbierać punkty, które następnie może wykorzystać do zmniejszenia ceny produktów znajdujących się w koszyku, nie więcej niż 0 25% wartości koszyka.

 2. Aby móc zbierać Cebuliony należy być zarejestrowanym klientem Perfect Blue

 3. Wszelkie próby oszustw, nadużyć, wykorzystywanie błędów w systemie informatycznym, itp., będą skutkowały wyłączeniem kupującego z programu i/lub skasowaniem konta w sklepie.

 4. Cebuliony można zbierać kupując produkty (liczba cebulionów oraz odpowiadająca im przybliżona kwota w PLN jest podana przy każdym produkcie objętym programem) lub wykorzystując Voucher

 5. Sprawdzić aktualnie posiadaną liczbę punktów można w: Moje Konto → Kokpit

 6. Każde 10 cebulionów odpowiada 1 zł

 7. Voucher można zrealizować w: Moje Konto → Kokpit → Użyj Vouchera na Cebuliony

 8. Każdy użytkownik sklepu ma swój Poziom Użytkownika. Im wyższy poziom, tym więcej punktów klient dostaje za każdy produkt. Aktualny poziom oraz ile punktów brakuje do następnego poziomu, można sprawdzić w: Moje Konto → Kokpit. Po uzyskaniu danego poziomu klient po zalogowaniu na swoje konto będzie widział już przeliczoną liczbę punktów, z użytym mnożnikiem adekwatnym do osiągniętego poziomu.

  Poziom Użytkownika zależy od łącznej uzyskanej liczby Cebulionów, wykorzystanych lub nie (wszystkich).

 9. Użytkownik dostanie swoje Cebuliony w momencie, kiedy zamówienie osiągnie status: Zrealizowane, najczęściej w ciągu 1-2 dni roboczych od opłacenia zamówienia. Klient, który zamówił towar używając dostawy za pobraniem kurierskim, otrzyma swoje Cebuliony nie wcześniej niż w dniu otrzymania i opłacenia paczki i nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od jej odebrania.

 10. Klient, który zwróci towar, straci przyznane Cebuliony. Jeśli zdążył je wykorzystać, a jego saldo punktów wynosi 0, to bilans punktów będzie ujemny. Nadużycia mogą prowadzić do usunięcia z programu i/lub utraty konta w sklepie.

 11. Oprócz wskazanych wyżej przyczyn, klient może utracić punkty, które mu się nie należą, wskutek błędu systemu, który naliczył więcej punktów niż powinien.

 12. Klient może wykorzystać dowolną liczbę cebulionów, nie większą niż 25% wartości koszyka. Pozostałe punkty może wykorzystać przy kolejnym zamówieniu. Przy zamówieniu w którym klient wykorzysta cebuliony, cebuliony się nie naliczą – spirala rabatów nie jest możliwa.

  W przypadku zakończenia Programu Lojalnościowego Cebuliony, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona w tym miejscu przynajmniej miesiąc wcześniej. W przypadku zakończenia Programu Lojalnościowego Cebuliony, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona w tym miejscu przynajmniej miesiąc wcześniej.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Perfect Blue. lub oferty handlowej PerfectBlue, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu. W takim wypadku PerfectBlue poinformuje użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.

 2. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 2 powyżej, Użytkownik nie będzie miał możliwości skorzystania z usług świadczonych przez PerfectBlue za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik w dalszym ciągu będzie miał dostęp do Konta i historii zamówień.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/